Ga naar de inhoud

Algemeen uitgangspunt

Het beleid van Matsch Pro/Matsch Student (hierna te noemen Matsch) is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Als bedrijf veroordeelt Matsch elke vorm van discriminatie op welke grond dan ook. Het enige selectiecriterium dat Matsch hanteert, is de competentie van de werkzoekende en uitzendkracht.

Doel

Het doel van dit beleid is om richting medewerkers en derden duidelijk en transparant te zijn over:

 1. De definitie van discriminatie/ discriminerende verzoeken volgens Matsch;
 2. Het standpunt van Matsch ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
 3. Het handelen door de medewerkers;
 4. Hoe de medewerkers handelen tijdens hun werkzaamheden, met name bij de werkzaamheden (ter ondersteuning van de bedrijfsactiviteiten) rondom de werving en selectie;
 5. Waar de medewerkers terecht kunnen voor overleg en/ of een melding;
 6. De verantwoordelijkheden van de werkgever.

1. Definitie discriminatie

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Standpunt van Matsch

 • Matsch wijst iedere vorm van discriminatie af.
 • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Er is sprake van objectieve rechtvaardiging als het selecteren op de verzochte criteria:

 1. Een legitiem doel dient. Dit houdt in dat er een goede -functie gerelateerde- reden is om bij de werving en selectie te selecteren op betreffende criteria (een voorbeeld van een legitiem doel is veiligheid);
 2. Resulteert in het bereiken van het legitieme doel, het middel is geschikt om het doel te bereiken;
 3. In redelijke verhouding staat tot het doel, er is sprake van proportionaliteit ten opzichte van het doel;
 4. Noodzakelijk is omdat er geen andere, minder onderscheid makende manier is om het doel te bereiken, er wordt voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium.
 • Matsch tolereert niet dat de medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een inlener.

3. Handelen van de medewerkers

 • De medewerkers hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
 • Als de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij de bedrijfsjurist.
 • Als de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn direct leidinggevende. Als dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat, of indien dit niet mogelijk is kan de medewerker terecht bij de directie of bij de vertrouwenspersoon van Matsch.

4. Verantwoordelijkheden van de werkgever

Matsch Pro is verantwoordelijk voor:

 • Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt.
 • De kenbaarheid en implementatie van onderhavig antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan dat:
 • er actief invulling gegeven wordt aan het beleid en de toetsing van het beleid aan de praktijk;
 • het beleid bij indiensttreding wordt overhandigd en doorgenomen;
 • medewerkers te allen tijde vertrouwd zijn met het beleid;
 • het beleid wordt gepubliceerd op de websites van Matsch;
 • medewerkers goede instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
 • middels dezelfde handreiking medewerkers zijn voorbereid op de situatie dat zij kunnen worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en dat zij weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren.
 • De evaluatie en bijstelling van onderhavig beleid.

Klachtenprocedure

Klachten rondom discriminatie kunnen worden ingediend bij de vertrouwenspersoon van Matsch, Michel Schreuder:

Waarborging antidiscriminatiebeleid

Als kleine organisatie in omvang, werken wij nauw samen en is iedere medewerker bekend met het antidiscriminatiebeleid. Aanvullende maatregelen zijn vooral van belang als de organisatie groeit. Om ook dan het antidiscriminatiebeleid te borgen treffen wij de volgende maatregelen:

 • Elke medewerker is bekend met de voorlichtingswebsite www.werkjijmeezegnee.nl van de ABU;
 • Antidiscriminatiebeleid/ diversiteit is een terugkerend agendapunt bij ons tweewekelijkse overleg;
 • Het antidiscriminatiebeleid maakt onderdeel uit van het inwerktraject voor (nieuwe) medewerkers (ook stagiairs);
 • Mystery calls worden geëvalueerd en de uitkomsten waar nodig ingepast in het bestaande beleid;
 • Onze opdrachtgevers zijn op de hoogte van onze werkwijze en van het feit dat wij verzoeken met een discrimineel karakter niet honoreren.

Vragen of opmerkingen
Heb je vragen, opmerkingen of klachten, neem dan contact met Michel Schreuder op .

Matsch Pro is onderdeel van Matsch Werving en Selectie BV

02-06-2020 Versie 1.0